NORMES

 

L'Incumpliment de qualsevol de les normes comportarà la resolució automàtica del contracte

Consideracions generals sobre els horts.

1. Els horts son parceles de 25 i 50 metres cuadrats de iniciativa privada, destinats al conreu de agricultura ecológica.

2. Els productes obtinguts deurán destinarse única i exclusivament al autoconsum familiar quedan expresament prohibida la seva venda a peu d´hort.

3. L'Ús dels horts será exclusivament de el cultiu agrícola de hortalisses, flors, i la producció de plantas ornamentales, hortícoles i medicinals, quedan expresament prohibit la seva venda o la construcció de qualsevol obra a la parcel.la.

4. El tipo de agricultura a practicar serà ecológica, sent expresament prohibit l'ús de productes fitosanitaris i fertilizants químics de síntesi.

5. No és permès en els horts la criança de cap tipus d'animal ni la plantació d'arbres que facin seto o privin del sol als horts veins.

6. L'Hort será asignat a un únic titular.

7. L'accés als horts i zones comuns es limitarà a les persones de la unitat familiar autoritzades de entre les incloses en la solicitut de reserva de cada hort.

8. Está absolutament prohibit l'ús del hort com residencia, sigui o no permanent.

9.  Queda prohibit l'ús de foc en totes les parcel.les, excepte a les barbacoes d'obra.

10. Queda prohibit fer barbacoes dintre de les parce.les, excepte a les barbacoes d'obra.

11.  Queda prohibit instalar qualsevol tipus de tanca o element de separació amb els horts veins que no sigui la proporcionada en origen per la direcció.

12.  En tot moment, els socis deuen comportarse de manera respetuosa no sols amb el medi ambient, sinò amb els seus veins i el personal de la finca. Deurà ferse sempre un ús responsable del aigua, així com de altres recursos naturals implicats en el procés productiu.

13.  Queda prohibit deixar lliure gossos o qualsevol altre animal dintre de la finca, a fi de evitar molesties als veins.

14. Sols es permetrà aparcar els cotxes a la zona habilitada per aixó.

15. Finalitzat el contracte per qualsevol causa, el soci perdrà els drets sobre els productes hortícoles no recollits , quedant a benefici de la propietat de la finca, sense que per aixó pugui haber-hi indemnització alguna ni demanar responsabilitats per els danys i perjudicis causats.

16. La direcció pondrá tots els medis per mantindre cert grado de seguridat a la finca però no es responsabilitzarà dels robatoris ni pérdues de eines o cultius.

 

 

OBLIGACIONS

 

 

Obligacions dels socis en quant al manteniment de les instalacions.

1. Els usuaris dels horts tindràn que mantenir els mateixos i les instalacions en perfectes condicions de funcionament

2. La zona d'horts contarà amb uns serveis comuns per els usuaris dels horts, que estarà a carrec del personal de la finca, havent de fer un ús correcte dels serveis.

3. El soci queda obligat a reparar o reposar aquells bens o equipaments que resultin danyats o averiats.

Obligacions en quant a cultius.

1. En quant als regs i consum d'aigua:

1.1. En tot moment del any deurà fer-se un ús responsable del aigua. El soci es compromet a respetar, y controlar el volum total d'aigua consumit.

1.2. L'aigua es un bè comú que deu utilitzar-se responsablement. L'ús del aigua per regar els cultius es gratuit, però la propietat de la finca es reserva el dret a instaurar en el futur una quota simbólica per reg efectuat en el cas d'estimar que no es fa un ús correcte d'aquest recurs.

1.3. Queda totalment prohibit el conreu de gespa ornamental o de qualsevol especie ornamental de altes exigencies hídriques. Si es desitjan cultius ornamentals deurán estar adaptats a la climatología de la zona, y ser de baix consum hídric.

2.   La plantació d'àrbres fruiters degut a que ombreja part del hort no serà permés,només previa solicitut al personal de la finca, se li buscarà una zona habilitada per això..

Obligacions en quan a la gestió de residus.

1. Per desfer-se dels restes vegetals no es farà servir foc sota cap concepte, ni es llançaran als horts buits, les zones comuns o el reste de la finca. 

2.   Els desperdicis generats en l'hort deurán ser tirats per el propi hortelà a la zona destinada per això.